kerk1

Algemene Voorwaarden Kaartverkoop

Mocht u vragen hebben over hetgeen hieronder staat vermeld neemt u dan contact met ons op via info@vriendenvandereestkerk.nl

Artikel 1 – Definities 1.1. Onder Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ wordt verstaan:

Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’

Adres: Oud Avereest 5 Balkbrug

Tel: 06-12814421

Kamer van Koophandel nummer:    08222903

Bank : NL 75 RABO 0115878785

1.2. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ een koopovereenkomst aangaat.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en andere mededelingen van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ zijn vrijblijvend en betreffen allen een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ is eerst gebonden door schriftelijke bevestiging of aanvaarding van een bestelling van de koper. Het aanbod is de geplaatste bestelling. De aanvaarding is de bevestiging daarvan. De termijn van de aanvaarding of afwijzing van het aanbod van de consument zal bij de aanbiedingen, offertes of andere mededelingen van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ vermeld worden.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Betaling geschiedt op één van de door Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ aangegeven wijzen. Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

3.2 Betaling kan via de volgende betalingsmogelijkheden, per iDeal of creditcard. Er zal een standaard percentage administratiekosten worden berekend.

3.3 Naast deze voorwaarden zijn op de verschillende betalingsmogelijkheden respectievelijk de voorwaarden van iDeal of de creditcardmaatschappij van toepassing.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten en/of administratiekosten, indien van toepassing.

Artikel 4 – Levering

4.1. Nadat de bestelling is bevestigd en betaling volgens een van de betaalmethoden door Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ is ontvangen zullen de e-tickets per mail naar u worden verzonden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgave, mededelingen of andere vormen van informatie is Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ nimmer aansprakelijk, behoudens indien er voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of gevolg van grove schuld van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ en/of zijn medewerkers.

5.2. In geen enkel geval is Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ gehouden tot een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of indien dat meer is; b. het door de verzekeraar van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ aan Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 6 – Terugbetalen en omruilen van ticket

6.1. De koper dient zijn betaling goed te controleren alvorens deze aan Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ te verzenden.

6.2 Nadat de reservering is bevestigd is het niet toegestaan de eenmaal gekochte tickets “terug te brengen” of te annuleren.

6.3 Indien een voorstelling wordt gecanceld of de datum wordt gewijzigd, kan koper de kaartjes niet inruilen voor het aankoopbedrag.

Artikel 7 – Voorwaarden voor gebruik

7.1. Koper zal de website uitsluitend bezoeken voor eigen en persoonlijk gebruik. Zonder de schriftelijke vooraf verstrekte toestemming van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ zal de koper de informatie van de website niet distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie. Het gebruik van robots, spiders, of andere automatische of handmatige tools van deze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die werking van de site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen

8.1. Betalingen door middel van iDeal of creditcard, vinden plaats via een beveiligde website. De betalingsgegevens van koper worden versleuteld en zijn daarmee beveiligd tegen misbruik. Voor online betalingen maakt Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ slechts gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd. Voor de persoonsgegevens – indien en voor zover voor de aanschaf van toegangsbewijzen of kortingsvouchers of vanwege enige andere aanleiding persoonsgegevens van de koper zullen worden verkregen en/of bewaard -, geldt dat Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ een bewerker is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ zal de gegevens juist, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan als aangegeven.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle teksten, handelsmerken, film(fragmenten) en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ en/of derde rechthebbenden. Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ is het de koper niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren, of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 10 – Wijziging voorwaarden

10.1. Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site en zijn alsdan uitsluitend van toepassing op vanaf het tijdstip van plaatsing nieuw te sluiten overeenkomsten.

Artikel 11 – Klachtregeling

11.1 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ en de bezoeker dienen binnen 30 dagen nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk of per email Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

11.2 Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen koper en tussen Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen koper en tussen Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.

Stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ november 2015