reestkerk-header-bestuur

De Stichting Vrienden van de Reestkerk heeft donateurs en vrijwilligers. Mede door de financiële bijdrage van donateurs en inzet van vrijwilligers kan de stichting de doelstellingen “het in standhouden van de Reestkerk en Reestkamer” en “het promoten van waardig multifunctioneel gebruik ven de Reestkerk en Reestkamer” verwezenlijken. Door de financiële bijdrage van donateurs voelt het bestuur zich gesteund bij het bereiken van de doelstellingen.

De Stichting Vrienden van de Reestkerk legt voor de administratie een aantal persoonsgegevens vast en draagt zorg voor bescherming van deze gegevens volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De volgende persoonsgegevens van donateurs en vrijwilligers worden vastgelegd:

Hiermee zijn de donateurs en vrijwilligers op de hoogte dat alleen deze persoonsgegevens in onze administratie worden opgenomen.

Met deze gegevens kunnen wij onze donateurs en vrijwilligers per e-mail op de hoogte brengen van activiteiten welke in de Reestkerk en Reestkamer plaatsvinden.

Deze gegevens zijn onder beheer bij de penningmeester, de secretaris, de voorzitter en de andere twee leden van het bestuur; de penningmeester zorgt voor de jaarlijkse inning van de bijdrage van de donateurs, de secretaris verzorgt het versturen van brieven en mails naar donateurs en vrijwilligers.

De gegevens worden digitaal opgeslagen op Google Drive. De drive is beveiligd door een gebruikersnaam en een wachtwoord. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn bij alle bestuursleden bekend.

Er worden geen bijzonder persoonsgegevens bewaard.
Zodra een donateur of diens gemachtigde te kennen geeft niet langer te willen doneren worden de persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

Zodra een vrijwilliger aangeeft geen vrijwilliger meer te zijn zullen zijn of haar gegevens uit de administratie verwijderd worden.

Elke donateur of vrijwilliger kan een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens en heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gezien de aard van de bewaarde persoonsgegevens hebben wij geen aparte FG (functionaris gegevensbescherming).
Bij een gebleken datalek stellen voorzitter of penningmeester eerst de andere bestuursleden en vervolgens alle donateurs en vrijwilligers van wie wij een e-mailadres hebben op de hoogte.

De door ons bewaarde persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Balkbrug, 1 september 2020